Năng lực cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn

TT Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật Số lượng Số năm trong nghề Trình độ
1 Kỹ sư xây dựng 25   Đại học
2 Kỹ sư cấp thoát nước 15   Đại học
3 Kỹ sư Nông nghiệp 5   Đại học
4 Kỹ sư Lâm nghiệp 5   Đại học
5 Kiến trúc sư 10   Đại học
6 Kỹ sư kinh tế xây dựng 15   Đại học
7 Kỹ sư địa chất công trình 8   Đại học
8 Kỹ sư thủy lợi 10   Đại học
9 Kỹ sư vật liệu xây dựng 10   Đại học
10 Kỹ sư máy xây dựng 10   Đại học
11 Kỹ sư giao thông 74   Đại học
12 Các kỹ sư khác 25   Đại học
13 Cao đẳng- Trung cấp giao thông 25   Cao đẳng – Trung cấp
14 Cao đẳng – Trung cấp xây dựng 20   Cao đẳng – Trung cấp
15 Cao đẳng – Trung cấp thủy lợi 15   Cao đẳng – Trung cấp
    272