Công nhân kỹ thuật của Tập đoàn

TT Công nhân lành nghề Số lượng Bậc (2/7) Bậc (3/7) Bậc (4/7) Bậc (5/7) Bậc (6/7) Bậc (7/7)
1 Công nhân nề 74   17 25 10 15 7
2 Công nhân bê tông 50   10 15 10 7 8
3 Công nhân sắt 53   10 20 9 7 7
4 Công nhân mộc 46   5 15 20 6  
5 Công nhân sản xuất vật liệu 63   10 25 11 12 5
6 Công nhân điện 30   10 7 8 3 2
7 Công nhân vận hành xe máy 85   20 25 20 10 10
8 Lái xe ô tô 15            
9 Công nhân XD giao thông 180   35 60 35 25 25
  Cộng 596